مقایسه محصولات

حسابداری زعفران پیشرفته
حسابداری زعفران پیشرفته
 1,800,000 تومان
افزودن به مقایسه
گزارش دفتر تفصیلی اشخاص
گروه هزینه و درآمد
گزارش نقطه سفارش کالا
پنل ارسال پیامک و متعلقات
تولید محصول
نمایشگر دوم
قابلیت استفاده از کیبورد POS
کالرآیدی
بخش و انبار اختصاصی کاربر
امکانات پیشرفته صندوق مکانیزه زعفران
اتصال به ترازو (حسابداری زعفران)