نسخه های حسابداری زعفران

نسخه های حسابداری زعفران

نرم افزارهای مدیریت اغذیه فروشی با در نظر گرفتن همه قابلیت ها و همچنین نگهداری از همه مباحث حسابداری که البته مباحث حسابداری در دو سطح ساده و پیشرفته طراحی شده است.

حسابداری زعفران حرفه ای
 2,700,000 تومان
حسابداری زعفران پیشرفته
 1,800,000 تومان