نسخه های حسابداری زعفران

نسخه های حسابداری زعفران

نرم افزارهای مدیریت اغذیه فروشی با در نظر گرفتن همه قابلیت ها و همچنین نگهداری از همه مباحث حسابداری که البته مباحث حسابداری در دو سطح ساده و پیشرفته طراحی شده است.

نرم افزار حسابداری رستوران و فست فود زعفران (حرفه ای)

 8,100,000 تومان

نرم افزار حسابداری رستوران و فست فود زعفران (پیشرفته)

 5,400,000 تومان