بازدید رییس هیأت عالی نظارت وزارت صمت از شرکت پژواک