در مرحله بارگذاری مدارک ، کدی به عنوان کد رهگیری به متقاضی ارائه شده است. با استفاده از این کد میتوانید تایید ، رد صلاحیت و یا وضعیت درخواست خود را به سادگی پیگیری بفرمایید.