جهت اقدام اولیه دریافت قرارداد نمایندگی خود ، فرم زیر را تکمیل کرده (در صورت مذاکره با دفاتر پژواک در قسمت کد دفتر نمایندگی ،کد دفتر مربوطه را وارد نموده و در غیر اینصورت گزینه سایر را انتخاب کنید.) نسخه اولیه قرارداد را پرینت گرفته و تمامی صفحات آن را مهر و امضا کنید.سپس از تمامی صفحات قرارداد مهر و امضا شده اسکن تهیه کرده و به همراه مدارک لازم در قسمت فرم ارسال مدارک بارگذاری نمایید.پس از ارسال مدارک به کمک کد رهگیری که از همین طریق به شما ارائه می شود میتوانید وضعیت درخواست خود را از قسمت پیگیری نمایندگی پیگیری فرمایید.