کدینگ حسابداری و کدینگ جامع حسابداری

کدینگ حسابداری و کدگذاری جامع حسابداری

توسط

کدینگ حسابداری و کدگذاری جامع حسابداری

کدینگ حسابداری و کدگذاری جامع حسابداری

کدینگ حسابداری برای محاسبه عملیات‌های حسابرسی استفاده می‌شود . حساب‌ها در چندین سطح براساس نوع و حجم عملیات مالی تعریف می‌شوند . هر مجموعه از عملیات حسابداری یک کد دارد .

حسابداران از این کدها برای ثبت صحیح عملیات حسابداری استفاده می‌کنند .

دارایی‌ها , بدهی‌ها و سرمایه مهم‌ترین ارکان حسابداری هستند که در طراحی یک سیستم حسابداری کارآمد برای تبدیل مولفه‌های کوچک‌تر به آن نیاز هستند . این مولفه‌ها شامل حساب‌های معین و تفضیلی هستند که تحت گروه اصلی معادله حسابداری قرار می‌گیرند .

کد گذاری باید به گونه‌ای طراحی شود که استانداردهای حسابداری را نقض نکند . در سیستم‌های حسابداری , کد گذاری حسابداری معمولا ً به طور پیش‌فرض طراحی‌شده , که به حسابداران نیاز دارد تا در مورد مشکلات و تناقضات را بررسی و اصلاح کنند .

کدگذاری حسابداری چیست ؟

همان طور که ذکر شد ، کدگذاری برای محاسبه عملیات حسابرسی مورد استفاده قرار می‌گیرد . یکی از کاربردهای آن در نرم‌افزار حسابداری است .

گروه حساب در کد گذاری حسابداری چیست ؟

کد حساب 1 : دارایی موجود (جاری)

کد حساب2: دارایی غیر موجود (غیر جاری)

کد حساب3:بدهی های فعلی

کدحساب4:بدهی بلند مدت

کدحساب5:حقوق صاحبان سهام

کدحساب6:درآمد

کدحساب7: کالاها و خدمات تمام شده ارائه شده

کدحساب8:هزینه ها

کدحساب9: دیگر حساب‌ها

کدینگ حسابداری و کدینگ جامع حسابداری
کدینگ حسابداری و کدینگ جامع حسابداری

کل حساب ها را در طرح کدگذاری حسابداری تنظیم کنید، باید هر یک از گروه ها را در کل حساب ها محاسبه کنیم. برای این کار می توان به کد هر گروه کد دیگری داد. به عنوان مثال، بانک اولین حساب دارایی های جاری است و می تواند توسط کد11 ارائه شود.

کد گذاری و کدینگ گروه کدینگ منابع جاری

حساب‌های جاری را همانطوربه شرح ذیل می باشد:

داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری101: پول نقد و حساب های بانکی
داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری102: سرمایه گذاری کوتاه مدت
دارایی های جاری103: ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﺠﺎری
دارایی های جاری104: ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓتی
دارایی های جاری105: ﻣﻮﺟﻮدی محصول  و ﮐﺎﻻ
دارایی های جاری106: ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
دارایی های جاری107: دارایی ما نزد دیگر اشخاص

کد گذاری و کدینگ حسابداری منابع غیر جاری

کد گذاری و کدینگ گروه منبع غیر جاری به شرح ذیل می باشد:

دارایی های غیرجاری201: داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ قابل رویت
دارایی های غیرجاری202: اﺳﺘﻬﻼک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ قابل رویت
دارایی های غیرجاری203: داراﯾﯽ ﻫﺎی در روند ﺗﮑﻤﯿﻞ
دارایی های غیرجاری204: داراﯾﯽ ﻫﺎی غیر قابل رویت
دارایی های غیرجاری205: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
دارایی های غیرجاری209: ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎ

کد گذاری  و کدینگ بدهی های فعلی:

ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری 301: ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری 302: ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری 303: ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری 304: ذﺧﯿﺮه ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری 305: ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری 306: ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری 307: ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری 308:ذخایر

کدینگ حسابداری بدهی های بلند مدت ( غیر جاری ):

بدهی های بلند مدت ( غیر جاری ) 401:ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎری
بدهی های بلند مدت ( غیر جاری ) 402: ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
بدهی های بلند مدت ( غیر جاری ) 403: ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
بدهی های بلند مدت ( غیر جاری ) 404: ذﺧﯿﺮه ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
بدهی های بلند مدت ( غیر جاری ) 405: درآﻣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی بعدی

کد گذاری و کدینگ حسابداری ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم:

ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم 501: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧتی
ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم 502: اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم 503: ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ
ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم 504: ﻣﺎزاد داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد
ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم 505: سود ( زیان ) انباشته

کد گذاری و کدینگ حسابداری درآﻣﺪﻫﺎ:

 درآمدها601: فروش
درآمدها602: درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
درآمدها603: ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
درآمدها604: ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

کد گذاری و کدینگ کالاها و خدمات تمام شده ارائه شده:

کد 701: ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ داﺧﻠﯽ
کد 702: ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ
کد703: ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪ

کد گذاری و کدینگ حسابداری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ 801: هزﯾﻨﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ 802: هزﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ 803: ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ 804: هزینه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ 805: هزینه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

کد گذاری و کدینگ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ:

ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ 901: ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ 902: طرف ﺣﺴﺎب
ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ 903: ﺗﺮاز اﻓﺘﺘﺎﺣیه
ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ 904: ﺗﺮاز اختتامیه

کدگذاری درختی چیست؟

در این مرحله هر یک از کل حسابها باید به اجزای خود که همان حسابها هستند تفکیک شود. در این مطالعه می توان آن را تا چندین سطح معین در نظر گرفت که البته پاسخگویی ابزارهای رایج فعلی تا یک سطح معین است.

برای انجام این کار، حساب وجوه نقد و حساب های بانکی را از دارایی های جاری دارایی جاری تخصیص یافته به آن جدا می کنیم.

البته اگر بخواهیم از سطح معینی استفاده کنیم، به جای تفکیک وجوه نقد بانک ها در سطح دوم ریال و ارز، در همان سطح، موجودی موجودی نقدی ریال و موجودی دیگر ارز که کد آن است. به ترتیب سازماندهی شده است.

اما با در نظر گرفتن این دو سطح، کد خود را روی دارایی‌های نقدی بانک‌ها اعمال کردیم و در سطح دوم از کد برای تفکیک پولی استفاده شد.

همچنین میتونید با کلید بر روی لینک زیر مشخصات نرم افزار حسابداری پرنس را مطالعه نمایید .

مارا دراینستاگرام دنبال کنید

 

ارسال یک نظر

همچنین ممکن است دوست داشته باشید