ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
Invalid Input

لیسانس

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

فوق لیسانس

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

دکترا

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

سوابق کاری

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

نرم افزار های مسلط

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

زمنیه های شغلی:

1-مدیر تولید 2-برنامه نویس window 3-برنامه نویس web 4-گرافیست 5-مدیر فنی پشتیبانی 6-مدیر فروش 7-امور دفتری