آموزش تهیه فایل پشتیبان

یکشنبه, 04 اسفند 1398 07:11 آموزش

در نرم افزار با مراجعه به گروه امکانات و کلیک بر روی پشتیبان گیری می توانید از اطلاعات جاری خود پشتیبان تهیه نمایید.